POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน
POLICE TV

News Update

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • ข่าวสารขององค์กร

โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อข้าราชการตำรวจ บุคลากร และข้าราชการบำนาญ

โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อข้าราชการตำรวจ บุคลากร และข้าราชการบำนาญ

พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งตราขึ้นโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัยศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภาโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ไว้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและได้มีการประกาศลง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาตรงกับวันที่ 4

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร, ทางพฤกษศาสตร์, ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางวิทยาศาสตร์เกษตร, ทางโรคพืช

เปิดรับสมัครสอบครู อบจ.ภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้ช่วย 18 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ด้วยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน จังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 18 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 อัตรา ในรายวิชาดังนี้ (1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้ บรรจุประจำ 1. ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา 3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 50 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 4/2556) ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา วิศวกร จำนวน 1

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 หลายตำแหน่ง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน การ ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้น บัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหา พนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักบัญชี 4 ตำแหน่ง นิติกร 4 ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา) ตำแหน่ง เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน