POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม

21

2017

ขอเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัดชั้นยศ พ.ต.ท.ขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ” ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง

โดยเปิดรับสมัคร วันที่ 23 – 27 มกราคม 2560  ซึ่งมีค่าลงทะเบียนในการอบรมคนละ 20,000 บาท หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครที่มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ในวิทยาลัยป้องกันราชการอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ได้โดยตรง และสำเนารายชื่อส่งมาที่ สกพ.(พท.) ทราบด้วย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ สกพ. ที่ http://www.human.police.go.th

กันยายน

6

2013

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้ บรรจุประจำ 1. ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา 3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา

กันยายน

6

2013

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ

กันยายน

6

2013

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน