POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ข่าวสารทั่วไป

มีนาคม

6

2017

พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งตราขึ้นโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัยศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภาโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ไว้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและได้มีการประกาศลง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาตรงกับวันที่ 4