POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นประธานประชุมโครงการต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน

เปิดอ่าน 550 views

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการ ศปทส.ตร เป็นประธานประชุมโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกและเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานราชการเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู และหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลาย ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมจากคณะที่ปรึกษา ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะที่ปรึกษาฯ มีความเสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประเทศชาติ เห็นควรยกย่องเชิดชู และมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณและมอบเข็ม CSR ในโครงการต้นกล้าจิตอาสา เพื่อยกย่องคนดีที่เสียสละอย่างต่อเนื่องยาวนาน ให้แก่ คณะที่ปรึกษา ศปทส.ตร. ประกอบด้วย

1.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ 2.นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ 3.นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 4.นาย ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ 5.นาย สุทิน บัวตูม 6.ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสา 7.นาย มงคล นฤนาทดำรงค์ 8.นาย ชัยยุทธ สินสูงสุด 9.นายเสกสรร หงษ์กิตติยานนท์ 10.นายฉัตรพล เจียมวิจิตร 11.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 12.นายคมสรรค์ วิจิตรวิกรม 13.นายวิสิทธิ์ อิทธิวราภรณ์กุล 14.นายทรงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม 15.นายสมเกียรติ ละเลิศ 16.นายกรัณ เสริมพรวิวัฒน์ 17.นายหฤทย์ เสริมพรวิวัฒน์ 18.นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 19.นายโชติกร ปัญจทรัพย์ 20.นายนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์ 21.นายเอกพร โฆษะครรชิต 22.นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ 23.นายสมชาย ศักดิ์ศิริเวทย์กุล 24.นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 25.นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิ 26.นายประวุฒิ กาญจนวัฒน์ 27.นายวิสิทธิ์พล ตันเรืองศรี 28.นายศิริชัย เทนอุทัย 29.นายนิตินัย ปัญญาภลโชค 30.นายเพียรไกร อัศวโภคา 31.นายประยูร วงศ์ชื่น 32.นายจิระพัฒน์ ทรงวาณิชย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมตลอดไป

 

Share Button