POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เปิดอ่าน 351 views

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ๑๐) และพลตำรวจโท เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนและคณะ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดให้มีพิธีต้องรับ ประกอบด้วย การรับการเคารพจากกองเกียรติยศ การวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และการบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่เป็นหน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการในภารกิจการป้องกันชายแดน รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดน การช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดำเนินกิจการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้ชื่นชมการดำเนินงานของผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่มุ่งเน้นการสร้างตำรวจตระเวนชายแดนให้มีเกียรติศักดิ์ อุดมการณ์และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งเชื่อมั่นว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป

Share Button