POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา

เปิดอ่าน 262 views

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร, ทางพฤกษศาสตร์, ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางวิทยาศาสตร์เกษตร, ทางโรคพืช

2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนีย บัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร, ทางพืชศาสตร์, ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร, ทางพืชศาสตร์, ทางเทคโนโลยีการเกษตร

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร, ทางช่างกลเกษตร

การรับสมัคร
สมัคร ด้วยตนเอง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ