POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 หลายตำแหน่ง

เปิดอ่าน 383 views

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การ ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้น บัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหา พนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักบัญชี 4
ตำแหน่ง นิติกร 4
ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา)
ตำแหน่ง เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
ตำแหน่ง วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตำแหน่ง ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
ตำแหน่ง ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
ตำแหน่ง ช่างโยธา 3
ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 4
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ค่าใช้จ่ายในการสมัคร จำนวน 270 บาท