POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 50 อัตรา

เปิดอ่าน 582 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 4/2556)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา

รวม 50 อัตรา

การรับสมัคร
สมัคร ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หรือสมัครได้ที่ทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานเอกสารในการสมัครพร้อมทั้งสั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจํานวน ๒๐๐ บาท จ่าหน้าซองถึง คุณนภาพร เกียรติวานิชโสภณ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการไปรษณีย์สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ตั้งแตjวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2556