POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

เปิดอ่าน 380 views

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และทางชีวเคมี

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์

7. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้ รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

8. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

10. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

รวม 24 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 3 ชะเน 6 ห้อง 615 ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ