POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ (มนุษย์กบ) รุ่นที่ 18

เปิดอ่าน 3,016 views

วันนี้ 30 พ.ค.61 ณ กองบังคับการตำรวจน้ำ(บก.รน.)  พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ  ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 18 (รุ่น R) ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554 กำหนดให้กองบังคับการตำรวจน้ำ มีอำนาจในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเล ตลอดจนภัยพิบัติธรรมชาติ การสำรวจและค้นหาของกลาง  หรือสิ่งผิดกฎหมายใต้น้ำ สำรวจและแก้ไขปัญหาใต้แนวน้ำ การดูแล ฟื้นฟู รักษาทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล ประกอบกับกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในน่านน้ำไทย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจน้ำ  เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจที่กำหนด  และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพกองบังคับการตำรวจน้ำ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ(มนุษย์กบ)รุ่นที่ 18 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

พล.ต.ต.ธนพล กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ(มนุษย์กบ) รุ่นที่ 18 นี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ  อีกหนึ่งหลักสูตรของกองบังคับการตำรวจน้ำและเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่กองบังคับการตำรวจน้ำสามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและบนบก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางแม่น้ำและทะเล  ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในทะเลได้อย่างประสิทธิภาพส่งให้ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายของกองบังคับการตำรวจน้ำโดยใช้เวลาฝึกประมาณ 2 เดือน โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึก มีความเป็นมืออาชีพในทำงานภายใต้ทักษะและความชำนาญที่มีขีดความสามารถสูงกว่าตำรวจทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

พ.ต.อ.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์ ผกก.2 บก.รน.กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในด้านการถวายความปลอดภัยทางน้ำให้การช่วยเหลือคุ้มครองและป้องกันภัยทางน้ำและทางทะเลให้กับประชาชนรวมถึงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกรณีเกิดอุบัติภัยทางน้ำตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติการสำรวจและค้นหาของกลางหรือสิ่งผิดกฎหมายใต้น้ำ รวมทั้งการดูแล ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีขึดความรู้ความสามารถทางด้านการปฏิบัติการใต้น้ำในการปฏิบัติงานจึงได้มอบหมายให้ทางกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ (มนุษย์กบ)รุ่นที่ 18 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 รวม 48 วัน โดยแบ่งเป็น ภาคที่ตั้ง ณ สถานฝึกอบรม กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รวม 33 วัน และภาคทะเล ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รวม 15 วันโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนายทหารชั้นประทวนที่โอนมาจากกองทัพเรือ จำนวน 29 นาย”

Share Button