POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๖

เปิดอ่าน 819 views

วันนี้ (๑๗ พ.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาศ วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๖ โดยมี พลตำรวจโท วิชิต ปักษา รรท.ผบช.ตชด.พร้อมด้วย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงานและข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมในพิธี ณ.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

โดยในช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา อนุเสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบอีกรมตำรวจ ผู้ก่อตั้งกองตำรวจตระเวนชายแดน และจัดพิธีสงฆ์ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันเพล  ต่อมาช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. พลตำรวจโท วิชิตปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ เครื่องหมาย การต่อต้าน ปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) กิตติมศักดิ์ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงานและข้าราชการตำรวจดีเด่นอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลนั้นมี ท่านพลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ขึ้นรับรางวัล

สำหรับความเป็นมาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่างตำรวจ และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างข้าราชการพลเรือน โดยมีพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก กว่า ๖๖ ปี ที่ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จนก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชายแดน ประเทศชาติมีความมั่นคง เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในก้าวต่อไปของตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และยึดมั่นในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วย ครองตนอยู่ในระเบียบวินัย มีอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและน้อมนำพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความผาสุกของประชาชนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป..

 

 

 

 

Share Button