POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานเพื่อประชาชน

เปิดอ่าน 336 views

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เดินทางพร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม อีกทั้งสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆมีความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นจึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ในปีพ.ศ. 2546-2551 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551-2556
สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยมีการปรับสาระในข้อตกลงที่จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมจากฉบับก่อนๆดังนี้
ด้านยุทธศาสตร์
มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ เพื่อการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน
ด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อการพิสูจน์หลักฐาน และวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงแสวงหาแหล่งทุนภายนอกในด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากร
นอกจากจะมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสองหน่วยงานโดยการฝึกอบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนวิทยากร อาจารย์พิเศษ การถ่ายทอดความรู้และให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานซึ่งมีอยู่เดิมแล้วนั้น
คณะวิทยาศาสตร์ จะให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าแก่บุคลากรสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้แก่บุคลากรสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตด้านนิติวิทยาศาสตร์และด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้น

Share Button