ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด อันได้แก่ มาตรการ D-M-H-T-T-A และยกระดับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID …

ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ที่ให้บริการซึ่งต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินในระบบ COVID Free Setting Read More »