สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม เสริมศักยภาพสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) …

เสริมศักยภาพสร้างความรู้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด Read More »