จากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกส่วนราชการต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการ ติดเชื้อ มาตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อวิถีชีวิตทางสังคมที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงรูปแบบการติดต่อเพื่อขอรับบริการจากทางราชการ ก็ต้องมีการปรับตัวอย่างเหมาะสม …

สตม. ยกระดับระบบบริการออนไลน์ Read More »