ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบชวยเหลือชาวบ้าน300 ครัวเรือน ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันที่ …

ตร.พัทลุง บรรเทาทุกชาวบ้าน แจกเครื่องอุปโภคบริโภค 300 ครัวเรือน Read More »