สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้นำไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »