สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก งานวิทยาการตำรวจ ซึ่งมีความเป็นมาตั้งแต่ปี 2475 จากพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เปลี่ยนชื่อ”กรมตำรวจภูธร” เป็น …

1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 89 ปี Read More »