ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ พิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชนและสังคมโดยทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอชี้แจงในรายละเอียดดังนี้ ความเป็นมาของโครงการ           จากปัจจุบันที่มีการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดน ทั้งในรูปแบบของแรงงานข้ามชาติ …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS Read More »