SMART SAFETY ZONE 4.0

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ตามนโยบายของ ผบ.ตร. เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ทั้งนี้ได้คัดเลือกสถานีตำรวจนำร่องทั่วประเทศจำนวน …

Smart Safety Zone 4.0 “เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน” Read More »