รายการสถานีธรรม : การประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข (EP 3)