รายการสถานีธรรม : วัฒนธรรม ประเพณี วิถีสังคมไทย / EP 131