รายการสถานีธรรม : วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ๒๕๖๒ / EP. 143